Podmienky ochrany osobných údajov

I.Základné ustanovenie
1.Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR”) je KLEMPOS-STŘECHY, s.r.o., IČO: 25574931, so sídlom Klimentská 1215/26, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město, ČR (ďalej len: „správca“).
2.Kontaktné údaje správcu sú
adresa: Klimentská 1215/26, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město, Česká republika
3.Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac faktorov špecifickej fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby. Ochrana osobných údajov sa nevzťahuje na spracovanie osobných údajov právnických osôb, a najmä podnikov vytvorených ako právnické osoby vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.
4.Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
II.Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
1.Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/poskytla alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
2.Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.
III.Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
1.Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • plnenie právnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
2.Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, alebo ju zo strany správcu plniť,
 • vybavenie Vášho dotazu alebo dopytu smerujúce k uzatvoreniu zmluvného vzťahu.
3.Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.
IV.Doba uchovávania údajov
1.Správca uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),
 • u dotazov a dopytov odoslaných z webového formulára po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy (objednávky), najdlhšie 6 mesiacov.
2.Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.
V.Príjemcovia osobných údajov
1.Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • účtovná firma spracovávajúca účtovníctvo správcu,
 • právní, ekonomickí a daňoví poradcovia správcu,,
 • prepravcovia tovaru,
 • špecializovaní dodávatelia, ktorí tovar zákazníkovi dodávajú,
 • prevádzkovateľ služieb a platforiem Google.
2.Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej zeme (do zeme mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
VI.Vaše práva
1.Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na oznámenie, aké Vaše osobné údaje správca spracováva,
 • právo na vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
 • právo na prístup k svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzené spracovanie podľa čl. 18 GDPR.,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR., ak to bude možné,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
 • právo požadovať opravu Vašich osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracovania Vašich údajov, ak to bude možné,
 • ak dochádza k automatizovanému spracovaniu, právo na prenosnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne, alebo elektronicky na adresu, alebo email správcu uvedený v čl. I. odst. 2 týchto podmienok.
2.V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na správcu alebo na dozorný úrad, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, u ktorého máte právo podať sťažnosť.
VII.Podmienky zabezpečenia osobných údajov
1.Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
2.O hore uvedené môžete požiadať okrem iného aj prostredníctvom formulára, ktorý je na stiahnutie tu. Vyplnený formulár je možné zaslať poštou na korešpondenčnú adresu KLEMPOS-STŘECHY, s.r.o., Klimentská 1215/26, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město, Česká republika. Uvedený formulár však nie je záväzný, svoje práva možno realizovať aj zaslaním žiadosti priamo v textu e-mailu či listu na hore uvedené kontaktné adresy.
1.Správca prijal technické opatrenie k zabezpečeniu dátových úložísk a úložisk osobných údajov v listinnej podobe.
VIII.Závěrečné ustanovenie
1.Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytol/poskytla.
2.Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.

Podmienky ochrany osobných údajov pre zasielanie otázok a dopytov

Spoločnosť KLEMPOS-STŘECHY, s.r.o. so sídlom Klimentská 1215/26, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město, Česká republika, IČO: 25574931, DIČ: CZ25574931 spracováva v prípade Vášho dopytu služieb a informácií o službách v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "GDPR"), nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • obec
 • emailovú adresu
 • telefón

Meno, priezvisko, emailovú adresu, obec a telefón je nutné spracovať pre vytvorenie ponuky služieb, rokovania o tejto ponuke alebo za účelom odpovede na Vami poslaný dotaz. Takéto spracúvanie umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou KLEMPOS-STŘECHY, s.r.o. spracovávané po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Vami a KLEMPOS-STŘECHY, s.r.o., najdlhšie 6 mesiacov od Vášho dopytu, pokiaľ neudelíte súhlas na ďalšie spracúvanie.

Spracúvanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou KLEMPOS-STŘECHY, s.r.o. - správcom osobných údajov, osobné údaje však pre túto spoločnosť môžu spracovávať títo spracovatelia: dodávatelia alebo poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

Vezmite, prosím, do úvahy, že máte právo:

 • právo na oznámenie, aké Vaše osobné údaje spracovávame,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu,
 • právo požadovať opravu Vašich osobných údajov,,
 • právo na výmaz osobných údajov - tento výmaz však bude mať za následok ukončenie rokovania o zmluve,
 • právo na obmedzenie spracovania Vašich údajov, ak to bude možné,
 • ak dochádza k automatizovanému spracovaniu, právo na prenosnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne, alebo elektronicky na adresu, alebo email správcu uvedený v týchto podmienkach,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.
 
Prihlásiť Registrovať
 
 
POLOHA: -- zvoľte svoju oblasť --
 

eStrechy.SK - On-line predaj stavebnín so špecializáciou na strechy

Velkoobchod Dopravné Kontakt strom kategórií Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov Cookies
Prevádzkovateľomzľavového elektronického trhoviska je spoločnosť KLEMPOS-STŘECHY, s.r.o. IČO: 25574931, e-mail: info@estrechy.sk.
Dopravu, zľavy a akcie poskytujú formou vlastnej ponuky špecializovaní výrobcovia a predajcovia na strešné systémy z uvedených skladov.

Copyright © 2004 - 2022 eStrechy.sk

Overte si ceny pre svoju oblasť: