Akčné ceny asfaltovaných izolačných pásov formou elektronického trhoviska.
V ponuke asfaltované pásy oxidované, modifikované, penetračné nátery. Nákup je možný u viac predajcov podľa výberu najbližšieho miesta dodania v rámci jednej objednávky.

Asfaltované pásy sú dodávané po celej SR.


Asfaltované izolačné pásy


Asfaltové izolační pásyAsfaltové izolačné pásy delíme na:

- Modifikované asfaltové pásy
- Oxidované asfaltové pásy

Modifikované asfaltové pásy sú asfaltové pásy s nosnou vložkou as asfaltovou hmotou upravenú pre hydroizolačné účely modifikačnými prísadami.
Cieľom modifikácie asfaltovej hmoty modifikovaných asfaltových pásov je zväčšiť rozmedzie ich použiteľnosti, tj odstrániť alebo znížiť krehkosť asfaltov pri teplotách pod 0 ° C a na druhej strane obmedziť Stekavosť pri vyšších teplotách.
Modifikáciou asfaltových pásov sa rozumie taká úprava, pri ktorej sa asfalty miesi s vhodnými látkami organického polymérneho pôvodu s cieľom úpravy ich reologických vlastností.
V súčasnosti prevládajú dva spôsoby modifikácie asfaltových pásov. Ide o plastickú modifikáciu pomocou ataktického polypropylénu (APP modifikácia) a elastickú modifikáciu pomocou styrén-butadién-styrénu (SBS modifikácie).

Oxidované asfaltové pásy sú asfaltové pásy s nosnou vložkou as asfaltovou hmotou pripravenou pre hydroizolačné účely oxidáciou ropných surovín vzduchom (tiež "fúkaný asfalt").
Tepelná stálosť oxidovaných asfaltových pásov je zvyčajne obmedzená cca 70 ° C a ohybnosť teplotou 0 ° C. V praxi sa odporúča oxidované asfaltové pásy spracúvať len pri teplotách vyšších ako 5 ° C, inak môže dôjsť pri odvíjanie pásov k praskaniu krycej vrstvy.
Ťažnosť oxidovaných asfaltových pásov dosahuje v závislosti od typu nosnej vložky približne 2 - 7%. Časom alebo vplyvom nižších teplôt oxidované asfaltové pásy krehnú, znižuje sa ich odolnosť a stávajú sa náchylnejšie na lámanie. Oxidované asfaltové pásy nie je možné považovať za plasticko-elastickú látku, ktorá ľahko preklenie akékoľvek deformácie podkladu pri zachovaní funkčných vlastností.

Asfaltové izolačné pásy možno použiť na izolácie:

- Základov a podzemných stavieb proti zemnej vlhkosti
- Mokrých prevádzok (podláh a stien) proti vode voľne stekajúcej
- Striech, terás, balkónov, parkovísk, záhrad a ďalších typov
- Prevádzkových striech a striech o opačnom poradí vrstiev
- Nádrží na vodu, bazénov a pod.
- Inžinierskych stavieb (mosty, lávky, tunely budované v otvorenej jame, kolektory a pod.)

Izolačné materiály na báze asfaltu odolávajú agresívnym vodám, kyslým dažďom apod, nemôžu sa však používať ako izolácia proti ropným produktom.
 
Rozdelenie izolačných asfaltových pásov:

    2.1. Rozdelenie pásov podľa nosných vložiek:
    a) pásy s nosnou vložkou zo sklorohože
    b) pásy s nosnou vložkou zo sklotkaniny
    c) pásy s nosnou vložkou z kovovej fólie
    d) pásy s nosnou vložkou zo syntetických vlákien
    e) pásy sa spriahnuté nosnou vložkou
    f) pásy s nosnou vložkou zo strojné handrovej lepenky

a) Pásy s nosnou vložkou zo sklorohože
Pásy obsahujúce sklorohož (netkanú textíliu zo sklenených vlákien) majú veľkú tepelnú stálosť a plošnú stabilitu, ale pomerne malú pevnosť v ťahu (tržné zaťaženie) a ťažnosť; používajú sa teda najmä ako jednovrstvová izolácia proti zemnej vlhkosti. Neodporúčajú sa tam, kde spodná či povrchová stekajúcej voda pôsobí hydrostatickým tlakom. U viacvrstvových povlakov, napríklad na strechách, majú byť vždy kombinovať s iným typom výrobku.

b) Pásy s nosnou vložkou zo sklotkaniny
Izolačné pásy s nosnou vložkou zo sklotkaniny majú pomerne nízku ťažnosť, avšak veľmi vysokú pevnosť v ťahu (tržné zaťaženie). Výhodou je aj tepelná stálosť a plošná stabilita. Používajú sa ako izolácia proti zemnej vlhkosti, proti spodnej alebo povrchovej stekajúcej vode pôsobiacej hydrostatickým tlakom. Na strechách potom najmä ako podkladová vrstva alebo medzivrstva u viacvrstvových izoláciou.

c) Pásy s nosnou vložkou z kovovej fólie
Izolačné pásy s nosnou vložkou z kovovej fólie (spravidla hliníkové) majú vysoký faktor difúzneho odporu a vysoký polčas prestupu pre rádioaktívne plyny. Na strechách sa uplatňujú ako parozábrany, ktoré môžu súčasne plniť funkciu poistnej izolačnej vrstvy.

d) Pásy s nosnou vložkou zo syntetických vlákien (zpravidlaz polyesterového rúna)
Izolačné pásy tohto typu majú pomerne vysokú pevnosť v ťahu (tržné zaťaženie) a veľmi vysokú ťažnosť. Sú vhodné ako izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej stekajúcej vode. Najmä však sú určené na vytváranie izolačných vrstiev (povlakových krytín) plochých, ale aj šikmých striech.

e) Pásy sa spriahnuté nosnou vložkou
Progresívnymi nosnými vložkami sú čoraz viac tzv spriahnuté vložky, ktoré využívajú mechanických vlastností viacerých materiálov. Najčastejšie sa jedná o polyesterové rúno vystužené a stabilizované voči plošným zmenám sklenenými vláknami (sklenenou mriežkou).

f) Pásy s nosnou vložkou zo strojné papierové (handrovej) lepenky
Pásy s touto nosnou vložkou majú malú pevnosť v ťahu, nízku ťažnosť a vďaka nasiakavosti aj obmedzenú životnosť tam, kde pás prichádza dlhodobo do kontaktu s vodou.

    2.2. Rozdelenie pásov podľa asfaltovej hmoty:
    a) pásy s povlakovou hmotou z oxidovaného asfaltu
    b) pásy s povlakovou hmotou z asfaltu modifikovaného elastoméry (SBS)
    c) pásy s povlakovou hmotou z asfaltu modifikovaného plastomery (resp. smiešnymi polyméry)

a) Pásy s povlakovou hmotou z oxidovaného asfaltu
Tradičným asfaltovými pásiem je pieskovaná lepenka R333H. Jedná sa o pás s vložkou z handrovej lepenky o hmotnosti
330 g/m2, ktorá je dokonale impregnované primárnym asfaltom a na oboch stranách vybavená nánosom oxidovaného
asfaltu s minerálnym posypom.

b) Pásy s povlakovou hmotou z asfaltu modifi kovaného elastoméry
Tieto výrobky vynikajú proti klasickým (oxidovaným) asfaltovým pásom mnohonásobne väčšie ťažnosťou a vyšším bodom mäknutia povlakovej hmoty a vysokou mechanickou odolnosťou pásu pri záporných teplotách. Základné hmotou na výrobu modifikovaných asfaltových pásov je dokonale homogenizovaná zmes asfaltov a SBS kaučuku. Modifi Katoro SBS (styrén-butadién-styrén) patrí do skupiny elastomérov (termoplastických kaučukov), ktoré majú výborné mechanické vlastnosti a tieto pásy je možné natavovať rovnakým spôsobom ako klasické asfaltovaný pásy z oxidovaného asfaltu. Výsledná modifikovaná asfaltová zmes preberá kladné vlastnosti ako od SBS kaučukov, tak od asfaltov. Kombinácia týchto vlastností predurčuje modifikované asfaltovaný pásy k širokému použitiu v odbore hydroizolácií stavieb.

c) Pásy s povlakovou hmotou z asfaltu modifikovaného plastomery a smiešnymi polyméry
Tieto výrobky sa vyznačujú najmä extrémnou odolnosťou proti vysokým teplotám a zvýšenou odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Ich elastické vlastnosti sú pritom o niečo horšie ako u výrobkov modifi kovaných elastoméry, najmä pri nízkych teplotách. Uplatňujú sa preto tam, kde sú plne využité ich typické vlastnosti - ako finálnej vrstvy povlakových krytín striech s veľmi vysokou životnosťou, na plochách strmých a zvislých (strešné atiky a nadstavby), na podkladoch s vysokým tepelným odporom (priama pokládka na tepelne izolačné vrstvy) a pod povrchové úpravy pokladané za horúca - liaty asfalt alebo asfaltový betón (pochôdzne a pojazdné konštrukcie,
strešné parkovisko, izolácia cestných a diaľničných mostov a lávok pre peších).Asfaltové hydroizolačné pásy

 
Prihlásiť Registrovať
 
 
POLOHA: -- zvoľte svoju oblasť --
 

eStrechy.SK - On-line predaj stavebnín so špecializáciou na strechy

Velkoobchod Dopravné Kontakt strom kategórií Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov Cookies
Prevádzkovateľomzľavového elektronického trhoviska je spoločnosť i STAVBY s.r.o., IČO: 46960562, telefón: +420 774 888 500, e-mail: info@estrechy.sk.
Dopravu, zľavy a akcie poskytujú formou vlastnej ponuky špecializovaní výrobcovia a predajcovia na strešné systémy z uvedených skladov.

Copyright © 2004 - 2020 eStrechy.sk

Overte si ceny pre svoju oblasť: